Yurt dışında gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının desteklenmesine ilişkin karar (2017-4)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’ndan:

Karar No: 2017/4

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Karar ile katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Karar, 27/12/1994 tarih ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Karar’da geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,

b) Organizatör: 2010/5 sayılı Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde, Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları,

c) Katılımcı: Bu Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonunu,

ç) Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek) ile İhracatçı Birliklerini,

d) Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonunu,

e) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,

f) Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

g) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

ğ) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Organizatörlerce düzenlenen ve katılımcıların yanı sıra yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen sektörel nitelikli yurt dışı fuarları,

h) Bireysel Katılım: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden gelen taleplere istinaden veya re’sen Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımlarını,

ı) Desteğe Esas Tutar: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedeli,

i) Genelge: Bu Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Destek Kapsamı

Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

MADDE 5 – (1) Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.

(2) Söz konusu desteğe esas tutar, yurt dışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirlenir. Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda ise her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarına İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 6 – (1) Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerinden Genelge’de belirlenenlere ilişkin yapmış oldukları harcamalar %75 oranında desteklenir. Destek tutarı yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 320.000 Türk Lirasını, sektörel nitelikli olması halinde ise 500.000 Türk Lirasını geçemez.

(2) Sektörel nitelikli fuarlarda, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, birinci fıkrada belirtilen 500.000 Türk Lirası destek tutarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamalarının %75’i 320.000 Türk Lirasını geçmemek üzere desteklenir.

(3) Bakanlıkça yayınlanan yurt dışı fuar organizasyonları listesinde bulunan fuarlar arasından Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen yurt dışı fuar organizasyonlarında organizatör tarafından oluşturulan “Türkiye Markası” standlarına ilişkin yer kirası, stand kurulumu, nakliye ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamalar bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında desteklenir. “Türkiye Markası” standlarına ilişkin projelerin Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından fuar öncesinde onaylanması gerekir.

Destek Üst Limitleri

MADDE 7 – (1) Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 75.000 Türk Lirasını; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 250.000 Türk Lirasını geçemez.

(2) Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.

(3) Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabilir.

MADDE 8 – (1) Bu Karar kapsamında yer alan destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

MADDE 9 – (1) Bu Karar kapsamında, destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek Genelge ile belirlenir.

Müeyyide

MADDE 10 – (1) Bu Karar kapsamında katılımcıya veya organizatöre haksız ve/veya yersiz ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 11 – (1) Bu Karar’da düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını ve üst limitlerini azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 12 – (1) Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 23/12/2009 tarihli ve 2009/11 sayılı Kararı ile bu Karara istinaden 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuat düzenlemelerinde 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğe yapılan atıflar 01/07/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Karara yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE – Bu Karar hükümleri 01/07/2017 tarihinden önce başlayan fuarlara gerçekleştirilen katılımlara ilişkin başvurularda uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Karar 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

Yurt dışında gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının desteklenmesine ilişkin karar ``2017-4`` uygulama usül ve esasları

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

DAYANAK VE KAPSAM

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Genelge, 2017/4 sayılı Karar kapsamında sağlanan desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (Genelge), 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın 9’uncu ve 11’inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

DESTEK KAPSAMI

Desteğe Esas Tutarın Belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Yurt dışı fuar organizasyonları için desteğe esas tutar, organizatörden temin edilen tahmini maliyet tablosuna (EK-1) ilişkin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği görüşü ve desteğe konu fuarla ilgili geçmiş dönem gerçekleşmeleri dikkate alınarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde sunulan maliyet bilgilerine yönelik piyasa araştırmaları yapılabileceği gibi diğer kurum/kuruluşlardan da görüş alınabilir.

(2) Bireysel katılımı desteklenen fuarlar için desteğe esas tutar, desteğe konu fuar ve/veya ülke ve/veya sektörle ilgili geçmiş dönem gerçekleşmeleri, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği görüşü ile ihtiyaç duyulması halinde piyasa araştırmaları veya diğer kurum/kuruluşlardan temin edilen görüşler dikkate alınarak belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Kapsamında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları ve Bireysel Katılımlarda Başvuru Belgeleri, Süresi ve Mercii

MADDE 4 – (1) Katılımcının yurt dışı fuar organizasyonuna veya Bakanlıkça bireysel katılımı desteklenen fuara katılımının desteklenebilmesi için katılımcı tarafından fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde ekte (EK-2) yer alan belgelerin katılımcıya ait KEP adresi aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir.
(2) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

(3) Bu Genelge kapsamındaki başvuru ve bildirimlerde kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade eder.

(4) Bu Karar kapsamında yapılacak destek başvuruları fuar bitimini müteakip ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

(5) Başvurular, yurt dışı fuar organizasyonlarında Bakanlıkça başvuru mercii olarak belirlenen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, bireysel katılımı desteklenen fuarlarda ise katılımcının üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır. Katılımcının bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine üye olması gerekli değil ise herhangi bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine destek başvurusunda bulunulur.

(6) Destek başvurularının bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilenden farklı bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılması ve başvuru yapılan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından başvurunun incelenmeye başlanması ve işleme alınması halinde destek başvurusu, başvuruda bulunulan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

(7) Yurt dışı fuar organizasyonlarına ve Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel katılımı desteklenen fuarlara ilişkin başvuru dosyaları Gözlemci Raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda sonuçlandırılır. Gözlemci, gerektiği durumlarda organizatörden/katılımcıdan metrekare tespitine ilişkin sözleşme/fatura vb. ilave bilgi ve belge talep edebilir.

(8) Gözlemci, katılımcıların fuara kaç metrekare ile iştirak ettiğini gösteren ve her katılımcının stantta görevli yetkilisinin imzasının yer aldığı katılımcı listesi tutanağını (EK-3) hazırlar. Söz konusu tutanak fuar gözlemcileri ile birlikte organizatör yetkilisi ve varsa ilgili ülkedeki Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

(9) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesi

MADDE 5- (1) Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebinin fuarın başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce Bakanlığa iletilmesi gerekir.

(2) Özel ve zorunlu hallerde Bakanlık, birinci fıkra hükümlerine tabi olmaksızın Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebini değerlendirmeye alabilir.

(3) Bir fuarın Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine eklenebilmesi için;
a) Konusu itibariyle sektörel nitelikli,
b) Uluslararası nitelikli,
c) Önceki yıl/yıllardaki performansının değerlendirilebiliyor,
d) İngilizce dil seçeneği bulunan kurumsal bir internet sitesinin mevcut
olması gerekmektedir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen nitelikleri haiz olmayan fuarlar Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine eklenmez. Fuarın niteliği ve kapsamı itibariyle listeye eklenmesinde Bakanlıkça fayda görülen fuarlar için üçüncü fıkranın (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartlar aranmayabilir.

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarına İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 6 – (1) Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri,
a) Defile,
b) Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,
c) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,
ç) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,
d) Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,
e) Toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere, fuar konusu sektörlerin, katılımcıların veya Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve katılımcı firmalar tarafından ihtiyaç duyulan iletişim hizmetlerini vermeye yönelik info stant,
f) “Türkiye Markası Standı” ve “Türkiye Markası Standı” projesinin bir unsuru ve devamı olarak fuar yerleşkesi içerisinde oluşturulması planlanan gösteri/etkinlik/trend alanı,
g) “Türkiye Markası Standı” bulunmayan fuarlarda katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/trend alanı,

harcamaları destek kapsamındadır.

(2) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara düzenlenen Milli Katılım organizasyonlarına ilişkin Bakanlığa sunulacak ilave tanıtım projesinde, ilave tanıtım desteği talep edilmesinin gerekçeleri açık ve anlaşılır biçimde ortaya konulduktan sonra; projelendirilen tanıtım faaliyetlerine ilişkin zamanlama, kullanılacak tanıtım yöntemi, araçlar, hedef kitle ve ayrıntılı tahmini maliyet tablosunu kapsayan bir rapor yer alır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen ilave tanıtım projesi desteği, birinci fıkrada yer alan tanıtım kalemlerine ilişkin destek üst limitinin aşılması durumunda veya söz konusu kalemler arasında yer almayan farklı bir kalem, faaliyet ya da organizasyon için sağlanabilir.

(4) Birinci fıkranın (f) ve (g) bendlerinde belirtilen faaliyetler ile ikinci fıkrada belirtilen ilave tanıtım projesinin destek kapsamına alınabilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.

(5) Organizatörlerin info stant desteğinden yararlanabilmeleri için, Gözlemci Raporunda info stantta katılımcılara internet hizmetinin verildiğinin (ana organizatör tarafından katılımcılara internet hizmetinin ücretsiz olarak sağlanmış olması halinde bu şart gerçekleşmiş sayılır) ve stant alanı büyüklüğünün açıkça belirtilmiş olması gerekir.

(6) Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, Türk gazeteleri vb. yerli basın-yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında “Türkiye Markası Standı” Projesi

MADDE 7 – (1) Organizatör, yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme izin başvurusunu, söz konusu fuarda “Türkiye Markası Standı” oluşturulmasına ilişkin görüşüyle birlikte Bakanlığa iletir. Bakanlık, söz konusu yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında ülkemizin, ilgili sektörün/sektörlerin ve katılımcıların tanıtımı amacıyla “Türkiye Markası Standı” kurulup kurulmayacağı hususunu değerlendirir ve nihai kararı ilgili organizatöre bildirir.

(2) “Türkiye Markası Standı”nın konsept, tasarım ve mimarisinin oluşturulmasında, (www.turkeydiscoverthepotential.com) adresinde yer alan logo, slogan, kılavuz ve diğer yazılı ve görsel unsurlar gibi yönlendirmeler esas alınır.

(3) “Türkiye Markası Standı”nın konsept, tasarım, mimari ve içeriğine yönelik ön çalışmalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda gerçekleştirilir.

(4) Organizatör, yurt dışı fuar organizasyonunda kurulması planlanan “Türkiye Markası Standı” projesini, oluşturulması planlanan standın metrekare büyüklüğü, ilgili fuarın genel krokisi ve Türk milli katılımının yerleşim planı ile birlikte TİM’e iletir.

(5) Organizatör, TİM koordinasyonunda ön çalışması yapılan ‘Türkiye Markası Standı’ projesini, ilgili fuarın genel krokisi, Türk milli katılımının yerleşim planı, temsile uygun stand içi yerleştirmeler ve dekoratif unsurlar ile proje kapsamında yer verilmesi planlanan içerik, operasyonel ve organizasyonel kalemlere dair tahmini maliyet tablosunu ekleyerek Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(6) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), organizatör tarafından iletilen projeyi, “Türkiye Markası Standı”nda yer verilmesi gereken temel nitelikler ve unsurlar ile organizasyonel faaliyetlerin içeriği, kapsamı ve türü, fuarın özelliği, önemi ve sektörel dinamikler vb. hususları göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirir ve gerekli görülmesi halinde değişiklik ve güncelleme yapılması için organizatöre geri bildirimde bulunur.

(7) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılacak nihai değerlendirme neticesinde uygun görülen proje, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar”ın 6 ncı maddesi kapsamında desteklenebilir.

(8) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), proje konusu fuarın ülkesi, sektörü ve niteliği göz önüne alınarak “Türkiye Markası Standı”nda yer verilecek yazılı ve görsel materyal ve ekipmanlar ile verilecek hizmetlerin bütünlüğünün sağlanması amacıyla belirlenecek tanıtım unsurlarının içeriğini TİM’e ve ilgili fuarın organizatörüne bildirir. Tanıtım unsurlarının fuar öncesinde ilgili organizatöre teslim edilmesi hususu TİM’in görev ve sorumluluğundadır.

(9) Bakanlık, “Türkiye Markası Standı”nda ülkemizin ve fuar konusu sektör/sektörlerin etkin bir şekilde tanıtımının yapılabilmesi doğrultusunda yeterli sayıda ve yetkinlikte personel bulundurulmasını teminen, organizatörün bulunduracağı stant görevlilerine ilaveten Bakanlık personelini görevlendirebilir ve/veya fuarın konusu ve sektör/sektörleri dikkate alınarak TİM ve/veya ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince personel görevlendirilmesini isteyebilir.

Organizatör Tanıtım Desteğine İlişkin Başvuru Belgeleri, Süresi ve Mercii

MADDE 8 – (1) Organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen harcamaların desteklenebilmesi için organizatör tarafından fuar bitişini müteakip 3 (üç) ay içerisinde ekte (EK-2) yer alan belgelerin organizatöre ait KEP adresi aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir.

(2) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin organizatörü temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

(3) Yurt dışında düzenlenen faturalar için ilgili ülkenin mevzuatı, ortalama rayiç bedeller ve faaliyetin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliği tarafından faturanın onaylanması gerekir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, söz konusu onay işlemi Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.

(4) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı hallerde onay işlemi Bakanlık tarafından görevlendirilen, aynı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.

(5) Yurt dışı belgelerin düzenlendiği ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onay ve incelemeye ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(6) Yurt dışı fuar organizatörleri tarafından yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV’nin konusuna girmediği belirtilen kalemler destek hesaplamalarına dahil edilmez.

(7) İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör tanıtım desteği başvuruları fuarı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği dışındaki herhangi bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

(8) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından değerlendirmeye alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE GENEL HÜKÜMLER

Başvuruların İncelenmesi, Eksiklik Bildirimi ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

MADDE 9 – (1) Bu Genelge’nin 4 üncü ve 8 inci maddelerinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine uygun olarak müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belge için muhataba yapılacak bildirimler ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresi aracılığıyla yapılır. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği kayıtlarındaki adresinin/KEP adresinin güncel halde tutulması muhatabın yükümlülüğündedir.

(2) İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından muhataba bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) iş günü süre verilerek 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla bildirim yapmak suretiyle eksikliklerin tamamlanması istenir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca elektronik yolla tebligat, bildirimin muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

(3) İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde muhataba ait KEP adresi aracılığıyla İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir. KEP adresi aracılığıyla iletilen bilgi ve belgenin, muhataba ait imza sirküleri ile birlikte sunulması ve belgelerden her birinin muhatabı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

(4) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün muhatapların, 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki desteklerden faydalanmaları için KEP adreslerini, bu Genelgenin ekinde yer alan beyannameyi (EK-5) vermek suretiyle İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne bildirmeleri ve muhataplara İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılacak bildirimlerin bu adrese yapılması zorunludur.

(5) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin muhataba ileteceği, KEP adresi bildirilmesi gerektiğine dair eksik belge talep yazısını müteakiben KEP adresi bildirimi yükümlülüğünü eksik bilgi ve belge tamamlama süresi içerisinde yerine getirmeyen muhatabın başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

(6) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olmayan muhataba yapılacak bildirimler İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kayıtlarındaki adreslere iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır.

(7) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılacak bildirim kapsamında ibrazı talep edilen bilgi ve belgelerin 30 (otuz) iş günlük süre içerisinde bu maddenin üçüncü fıkrasına belirlenen kriterlere uygun olarak iletilmemesi durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan borç durumunu gösterir belgeler bu kapsamda değerlendirilmez.

Organizatörlerin Tanıtım Desteği Kapsamındaki Ödemelerine Dair Hususlar ile Katılımcıların Fuara İştiraklerini Tevsiken Ödeme Belgesi Sunmaları Halinde Uygulanacak Hususlar

MADDE 10 – (1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile katılımcıların yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.

(3) Katılımcı tarafından yapılan ödemeler, bankacılık sistemi içinde tevsik edilebilmek ve banka tarafından fuar bitiminden sonraki destek müracaatı süresi içinde ilgili hesaba aktarılacak şekilde yapılmak şartlarıyla, firma kredi kartı ile tek çekimde veya taksitlendirilerek ödenebilir.

(4) Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde katılımcı tüzel kişisine ait kredi kartlarının yanı sıra, bu firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.

(5) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, şirket ortakları ve şirket çalışanları ile katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir.

(6) Banka hesabına elden yapılan ödemeler ve katılımcının verdiği cirolu çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.

(7) Katılımcı tarafından banka hesabına elden yapılan ödemelerin katılımcının muhasebe kayıtları ile uyumlu olduğunun Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) raporu ile tevsik edilmesi halinde bu şekilde yapılan ödemeler de değerlendirmeye alınır.

(8) Organizatör tanıtım desteğinin başvurusu sırasında ibraz edilen ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.

Ödeme Esasları

MADDE 11 – (1) Organizatör tanıtım desteği başvurusu sırasında ibraz edilen ödeme belgesine ilişkin olarak, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(2) Destek başvurularının incelenmesi neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek ödemesi yapılacak katılımcı veya organizatörün Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip hakediş miktarı hesaplanır. Destek kapsamındaki katılımcının/organizatörün borçsuzluk durumuna ilişkin Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde sorgulama re’sen yapılabilir.

(3) Destek ödemesi yapılacak katılımcının/organizatörün, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa katılımcıya/organizatöre ödeme yapılır.
b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır.
c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.

Değerlendirme Formu

MADDE 12 – (1) Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılımcıların fuar gözlemcisi tarafından dağıtılan fuar değerlendirme formunu doldurup iade etmemesi durumunda, yurt dışı fuar katılımı destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Bakanlıkça uygun görülen fuarlarda söz konusu değerlendirme formu fuarın bitimini müteakip 10 (on) gün içinde elektronik olarak doldurulur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen katılımcıların yurt dışı fuar katılımı destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Prestijli Fuar Katılımı Başvurusu

MADDE 13 – (1) Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, başvuru veya eksiklik bildirim süresi içerisinde prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekir.

Hedef Ülke

MADDE 14 – (1) Bakanlıkça yurt dışı fuarlar için belirlenen hedef ülkeler her takvim yılı başlangıcında Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilir.

İhracatçı Birliklerinin Fuar Katılımları

MADDE 15 – (1) Fuar katılımı gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri tarafından yalnızca iştigal sahasında bulunan sektör/sektörlerin veya sektöre/sektörlere ait ürünlerin genel tanıtımı yapılır.

Katılımcılara Yönelik Müeyyideler

MADDE 16 – (1) Katılımcının yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, yabancı ürün veya marka sergilediğinin, 2017/4 sayılı Karar kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcama kalemleri için destek aldığının veya 2017/4 sayılı Karar hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 2017/4 sayılı Kararın 10 uncu maddesi hükmü çerçevesinde işlem yapılır.

Yetki

MADDE 17 – (1) Bu Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, Genelgenin eklerinde gerekli değişiklikleri yapmaya, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve desteğe esas tutarda değişiklik yapmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE – Bu Genelge’nin 7 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen “Türkiye Markası Standı” projesinin yurt dışı fuar organizasyonunun başvurusuyla eşzamanlı olarak Bakanlığa iletilmesi hususu 01 Ocak 2018 tarihinden sonra düzenlenecek fuarlar için uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 31/03/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği kayıtlarına giren başvurular için işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan Genelge’nin 4’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve 9 uncu maddesinde belirtilen başvuru usulleri de uygulanabilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Genelge 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

EK-1

TAHMİNİ MALİYET TABLOSU

GİDER KALEMLERİ TAHMİNİ BİRİM METREKARE FİYATI TOPLAM TUTAR
Yer Kirası
Stand Maliyeti
Nakliye Giderleri (m3\kg.)
TOPLAM FUAR MALİYETİ
FİRMALARA KİRALANACAK NET ALAN (m2)

TAHMİNİ BİRİM M2 FİYATI

İLAVE TANITIM DESTEĞİ TALEBİ VAR YOK

İlave Tanıtım Desteği talebi varsa tanıtım projesi sunulmalıdır.

YETKİLİ İMZA/İMZALAR :
TARİH :
KAŞE :

EK-2 FUAR DESTEĞİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

1-Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında ve Gözlemci Görevlendirilen Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

1- Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-4),
2- Katılımcının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış beyanname (EK-5),
3- Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya örneği,
4- a) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (üretici/imalatçı organizasyonlarında aranmaz)
b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği
c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslı veya bir örneği.

2- Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

1- Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-4),
2- Katılımcının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış beyanname (EK-5),
3- Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya örneği,
4- Katılımcının fuara katıldığını ve metrekare bilgisini tevsik edici belgenin aslı veya örneği (fatura, sözleşme, ödeme belgesi, katalog, pasaport, ulaşıma ilişkin bilet veya biniş kartı, konaklama belgesi gibi)
5- a) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (üretici/imalatçı organizasyonlarında aranmaz)
b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği
c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslı veya bir örneği.

3-Organizatör Tanıtım Desteği Başvurusunda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

1- Organizatörün banka hesap bilgilerini de içerir organizatörü temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-4),
2- Organizatörün Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir organizatörü temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış beyanname (EK-5),
3- Organizatöre ait imza sirküleri aslı veya örneği,
4- Yurt dışı fuar organizasyonu için gerçekleştirilen tanıtım etkinlik harcamalarına ilişkin; birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiği ayrıca tevsik edilen faturaların aslı veya bir örneği (e-fatura olması halinde bir örneği yeterli olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilir),
5- Yurt içinde düzenlenmiş faturalar için Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliği tarafından fatura kapsamındaki tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair tespit raporu (EK-6) veya fatura üzerinde tasdiki (Tasdike konu faturanın, faaliyetin gerçekleştirildiği ülkeden başka bir ülkeye ait olması durumunda, tasdik işlemi, varsa faturanın ait olduğu ülke Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliğinin görüşü alınmak suretiyle, faaliyetin gerçekleştirildiği ülke veya bu ülkenin akredite olduğu ülke Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliği tarafından yerine getirilir.),
6- Tanıtım malzemelerinin birer örneği, hacim, boyut veya nitelik itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise fotoğrafları veya elektronik veri depolama cihazlarında yer alan örnekleri.

*Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden veya DİR otomasyon üzerinden erişime açık olan belgelerin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
** İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği başvurunun değerlendirilmesini teminen, yukarıda belirtilen belgeler dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi organizatörden/katılımcıdan talep edebilir. Söz konusu ilave bilgi ve belge talebi bu Genelgenin 8’inci maddesi çerçevesinde uygulanır.

***Özel üretim (private label), fason üretim gerçekleştiren şirketler, yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarında; yerli ve yabancı şirketler veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla, stand alanlarında kullanabilirler.

EK-3

KATILIMCI LİSTESİ TUTANAĞI

…………… tarihleri arasında …………. ülkesinde düzenlenen ……….. fuarına aşağıda unvanları yer alan katılımcılar aşağıda yer alan metrekareler ile iştirak etmişlerdir.

İmza(Fuar Gözlemcisi) İmza (Organizatör Yetkilisi)

İmza (Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi)

Sıra No Katılımcı Unvanı Stand Alanı
(m2) Katılımcı Yetkilisinin Adı – Soyadı Katılımcının Stantta Görevli Yetkilisinin İmzası*
1
2
3
4
5
6
7

* Katılımcı adına stantta görevli yetkilisinin imza atmış olması temsil ettiği katılımcıya ait tüm bilgilerin doğruluğunu peşinen beyan ve kabul ettiği anlamına gelir. Burada yer alan bilgilere ilişkin olabilecek ihtilaflarda bu belgede yer alan bilgiler esas alınır.

EK -4

TAAHHÜTNAME
MALİYE BAKANLIĞINA

2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan tarafımıza herhangi bir sebeple fazla ödeme yapılması halinde, haksız yere yapılan destekleme ödemelerini, ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen usuller çerçevesinde, derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.

KATILIMCI/ORGANİZATÖR UNVANI :
KATILIMCI/ORGANİZATÖR ADRESİ :
TELEFON/FAKS :
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ NUMARASI :
TİCARET SİCİL NO :

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim.

BANKA UNVANI :
BANKA ŞUBESİ :
BANKA ŞUBE KODU :
TL HESAP NO (IBAN NO) :

TARİH :
YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER* :
YETKİLİ İMZA/İMZALAR:

KATILIMCI/ORGANİZATÖR KAŞESİ :

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve Şirketi/Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler

EK-5

BEYANNAME
EKONOMİ BAKANLIĞINA

2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”da yer alan desteklerden yararlanmak üzere başvurusunu gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz için,

Bakanlıkça yürütülen ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanmak için başvuruda bulunmadığımızı/ bulunmayacağımızı,

2017/4 sayılı Karar’da yer alan destek kalemlerinden faydalanmak üzere bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (İBGS) ya da kamu kurum/kuruluşuna ibraz ettiğimiz faturaları ya da bu faturalara ait nüshaları başka bir İBGS ya da kamu kurum/kuruluşuna ibraz etmeyeceğimizi, aksi davranışımızın tespiti halinde; başvuru dosyaları inceleme aşamasında ise mükerrer başvurulardan her birinin incelemeden kaldırılarak olumsuz neticelendirileceğini; destek başvurularından bir kısmı ya da tamamı olumlu neticelenmiş ve tarafımıza ödeme yapılmış ise, 6183 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak fazla ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi,

Bakanlığınızca ya da ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince tarafımıza yapılacak her türlü bildirimin, aşağıda yazılı olan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuata göre edinmiş olduğumuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine yapılmasını, söz konusu KEP adresine yapılacak bildirimleri, tarafımıza tebliğ edilmiş olarak kabul ettiğimizi,

Beyan ederim.

KATILIMCI/ORGANİZATÖR UNVANI:
KATILIMCI/ORGANİZATÖR ADRESİ:
KEP ADRESİ :
TELEFON/FAKS :
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ NUMARASI :
TİCARET SİCİL NO :
YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER* :

YETKİLİ İMZA/İMZALAR :

TARİH :

KAŞE :

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve Şirketi/Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler

EK-6

YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU TANITIM FAALİYETİ TESPİT RAPORU
Fuar Adı
Yeri ve Tarihi
Organizatörü
Fatura Tarihi ve Meblağı
Faturayı Düzenleyen
Faturadaki Tanıtım Faaliyetleri Faaliyetin Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği
Evet/Hayır

2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları uyarınca iş bu formda belirtilen faturaya müstenit tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi Kaşe/İmza

Bireysel Başvuru Evrak Listesi

EK-2 FUAR DESTEĞİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

1- Başvuru dilekçesi,

2- Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-4),

3- Katılımcının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış beyanname (EK-5),

4- Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya örneği,

5- Katılımcının fuara katıldığını ve metrekare bilgisini tevsik edici belgenin aslı veya örneği (Katılımcı adına kesilmiş ve metrekare bilgisini gösterir yer kirası faturası) (Milli katılım gerçekleştirilen fuarlar için bu madde ile ilgili belge ibrazı aranmamaktadır.)

6- a) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (üretici/imalatçı organizasyonlarında aranmaz)
b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği
c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslı veya bir örneği, üretici veya imalatçının imza sirküleri örneği, (şahıs firmalarına ait kapasite raporları geçesizdir. )

7- Dosya işlem bedelinin (30TL) ödendiğini gösteren ödeme makbuzu, (ödeme, Birliğimiz veznesine elden yapılabileceği gibi, İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (Fuar Teşvik) adına GARANTİ BANKASI GÜNEŞLİ Şubesi (295) TR21 0006 2000 2950 0006 2950 41 numaralı hesabına da yapılabilir.)

8- Müracaat yılına ilişkin İhracatçı Birliği üyelik aidat makbuzu örneği veya Birliğimiz internet sitesi www.immib.org.tr adresinde “Online İşlemler” bölümünden vergi numarası ile yapılan sorgulama çıktısı,

9- Varsa güncel tarihli Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine (Vergi Dairesi) vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge (6183 SK 22/a Md.) ile Sosyal Güvenlik Kurumundan “Türkiye Geneli” borçları bulunmadığına ilişkin belge,

** İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği başvurunun değerlendirilmesini teminen, yukarıda belirtilen belgeler dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi organizatörden/katılımcıdan talep edebilir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı resmi sitesi için tıklayınız
2020 yılında +%20 ilave edilecek Hedef Pazarlar
 1. ABD
 2. Brezilya
 3. Çin
 4. Etiyopya
 5. Fas
 6. Güney Afrika
 7. Güney Kore
 8. Hindistan
 9. Irak
 10. İngiltere
 11. Japonya
 12. Kenya
 13. Malezya
 14. Meksika
 15. Özbekistan
 16. Şili
 17. Rusya
Yazışmaya Başla
💬 Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?